همیاری مالی انجمن

با همیاری مالی هر چند ناچیز برای استمرار امکانات موجود، بهبود کیفیت خدمات و پیشبرد اهداف عالی انجمن مشارکت کنیم

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .